SK ÚVALY, FOTBALOVÝ TÝM ZE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Návštěvní řád SK Úvaly

§ 1

Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu SK Úvaly označovaného rovněž názvem SK Úvaly,  se sídlem Guth Jarkovského 698, 250 82 Úvaly, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků SK Úvaly vstupujících do areálu SK Úvaly  a používající zařízení SK Úvaly.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu SK Úvaly je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou   SK Úvaly vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2

SK Úvaly

1. SK Úvaly slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně její majitel společnost SK Úvaly.

2. Veřejnost může do areálu SK Úvaly  vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou SK Úvaly využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností SK Úvaly jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě majitele  SK Úvaly je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3

Pobyt v SK Úvaly

1. V SK Úvaly  mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř SK Úvaly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z SK Úvaly vyveden. Při opuštění SK Úvaly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. SK Úvaly je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem SK Úvaly z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném  sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v SK Úvaly, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní  službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4

Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do SK Úvaly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při  použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu  SK Úvaly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu  SK Úvaly .  O zákazu vnášet takové předměty do SK Úvaly je z pověření  majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do SK Úvaly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do SK Úvaly . To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5

Chování   SK Úvaly

1. Každý návštěvník SK Úvaly. je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení SK Úvaly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v SK Úvaly právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci SK Úvaly  jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru SK Úvaly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6

Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru   SK Úvaly zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

a)       rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b)       zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c)       spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d)       láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e)       neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f)        ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g)       tyče pro vlajky či transparenty,

h)       mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i)         drogy jakéhokoli druhu,

j)         zvířata

k)       laser ukazovátko.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno :

a)       vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b)       lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c)       vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d)       házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e)       zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f)        ničit zařízení a vybavení  SK Úvaly

g)       bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku   SK Úvaly,

h)       popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i)         konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat SK Úvaly  jinou cestou, zejména odhazováním věcí nebo

j)         jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k)       jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru SK Úvaly, tak z průběhu akce,

l)         překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

3. Majitel SK Úvaly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,– Kč, v maximální výši 50.000,– Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených  škodních následků. Majitel SK Úvaly je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do SK Úvaly

§ 7

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř SK Úvaly je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem  SK Úvaly.

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce SK Úvaly a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9

Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání  SK Úvaly  uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. SK Úvaly   odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit SK Úvaly.

§ 10

Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  z SK Úvaly a postihnuti zákazem vstupu do  SK Úvaly . To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření  trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti  SK Úvaly nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11

Účinnost

Tento Návštěvní řád  SK Úvaly je účinný od 1.8.2009.

 

 

 

Za SK Úvaly – Kopač Václav – předseda

Všechna práva vyhrazena | SKUVALY.cz | info@skuvaly.cz | XHTML | CSS | 3.6.2020 14:37:36